נישואין

לאחר רישום תעודת נישואין תימסר לכם "חוברת המשפחה" (Livret de famille), ודבר הנישואין יירשם בתעודת הלידה של בן הזוג הצרפתי (או של שני בני הזוג, במקרה ששניהם אזרחי צרפת).

נישואים

נישואין: סמכות בלעדית של הרשויות הישראליות

בישראל, הרשויות הדתיות המוכרות על ידי המדינה הן הגוף היחיד המוסמך להשיא בני זוג, ללא תלות באזרחותם.

הליכים פורמליים שיש לבצע לפני הנישואין

ההליכים שיש לבצע לפני הנישואין הם חובה, והם מפשטים את הליך רישום תעודת הנישואין הזרה במרשם הקונסולרי הצרפתי (רשויות דתיות מסוימות עשויות לבקש מבני הזוג "אישור זכאות להינשא" (certificat de capacité à mariage – CCAM) כתנאי לעריכת הנישואין).
לאחר מסירת המסמכים הדרושים לקונסוליה, ובמקרה הצורך – לאחר שתתקיים פגישה עם בני הזוג המבקשים להינשא – הקונסוליה הכללית של צרפת בתל אביב תפרסם הודעה בדבר הנישואין במשרדי הקונסוליה. במקרה שאחד מבני הזוג מתגורר בצרפת, ההודעה תפורסם גם בעיריית יישוב מגוריו. בחלוף 10 ימים ממועד פרסום ההודעה, ולאחר קבלת "אישור בדבר העדר התנגדויות" (certificat de non-opposition) מאת העירייה הצרפתית, הקונסוליה הכללית של צרפת בתל אביב תמסור לכם "אישור זכאות להינשא" (certificat de capacité à mariage – CCAM).

רשימת המסמכים בעברית_CCAM

טופס

פורסם ב 19/06/2020

חזרה