אזרחות צרפתית

בקשת תעודה המעידה על אזרחות צרפתית
יש להגיש את הבקשה לרשם הראשי בכתובת הבאה :

1- במידה ומקום לידתך ומגוריך הם מחוץ לצרפת;

Service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France
30 rue du Château des Rentiers – 75647 Paris Cedex 13

2- במידה ונולדת בצרפת ומקום מגוריך מחוץ לצרפת;

Tribunal d’instance dont dépend votre lieu de naissance
בית המשפט המחוזי אליו משתייך מקום לידתך

שם משפחה : ..................... שם פרטי : ...................... תאריך לידה : ..................... מקום לידה : .................... כתובת מלאה : ..................................................................................................... עיר .................................... מדינה : ..........................

אני התחתנתי בתאריך : .....................בעיר : ....................במדינת : ........................ גב’ שם משפחה : .......................... שם פרטי : ...................... - מר או - עם
בעל/ת אזרחות : ........................... תאריך ומקום לידה : .......................................
לא- כן - גירושים :
נ.ב. : יש להמציא תעודת/ות נישואין ; במידת הצורך, לצרף אישור המעיד על גירושים או פטירת בן/בת זוג.

- אם כן, נא לציין תאריך התאזרחות לא- כן -האם עברת תהליך של קבלת אזרחות זרה ? ולצרף אישור על כך.

זכאות לאזרחות הצרפתית :
מצד האמהי -מהצד האבהי - מכוח לידה :
- ע’’י התאזרחות : נא לציין תאריך התאזרחות ................................... ולצרף אישור על כך.
- ע’’י הצהרה : נא לציין תאריך ההצהרה ....................................... ולצרף אישור על כך.
אם הנך צרפתי/ה מצד אביך
שם משפחה ושמות פרטיים של האב : ................................................................................... תאריך ומקום לידה של האב : ............................................................................................... שם משפחה ושמות פרטיים של הסבא : ................................................................................. תאריך ומקום לידה של הסבא : ............................................................................................. שם משפחה ושמות פרטיים של הסבתא : ............................................................................... תאריך ומקום לידה של הסבתא : .......................................................................................... שם משפחה ושמות פרטיים של הסבא-רבא : .......................................................................... תאריך ומקום לידה של הסבא-רבא : ...................................................................................... שם משפחה ושמות פרטיים של סבתא-רבא : .......................................................................... תאריך ומקום לידה של הסבתא-רבא : ...................................................................................

אם הנך צרפתי/ה מצד אמך
שם משפחה ושמות פרטיים של האם : .................................................................................. תאריך ומקום לידה של האם : .............................................................................................. שם משפחה ושמות פרטיים של הסבא : ................................................................................ תאריך ומקום לידה של הסבא : ............................................................................................ שם משפחה ושמות פרטיים של הסבתא : .............................................................................. תאריך ומקום לידה של הסבתא : .......................................................................................... שם משפחה ושמות פרטיים של הסבא-רבא : .......................................................................... תאריך ומקום לידה של הסבא-רבא : ...................................................................................... שם משפחה ושמות פרטיים של הסבתא-רבא : ........................................................................ תאריך ומקום לידה של הסבתא-רבא : ...................................................................................

תאריך ומקום הנישואין של ההורים : ......................................................................................
תאריך ומקום הנישואין של הסב/סבתא מצד האב : ...................................................................
תאריך ומקום הנישואין של הסב/סבתא מצד האם : ..................................................................
תאריך ומקום הנישואין של הסבא/סבתא-רבא מצד האב : .........................................................
תאריך ומקום הנישואין של הסבא/סבתא מצד האם : ................................................................

נערך ב....................................בתאריך..................................
חתימה (חובה) ......................................................................
הבקשה חייבת להיות חתומה ע’’י המבקש עצמו במידה והוא בוגר או ע’’י נציגו החוקי מיופה כוח ע’’י הוריו במידה והוא קטין בצרוף צילום תעודת זהות בתוקף.
מסמכים שיש לצרף לבקשת תעודת אזרחות צרפתית
יש לשלוח בדואר רשום את בקשתך להנפקת תעודת אזרחות צרפתית עבורך או עבור ילדיך הקטינים לכתובת הבאה :

SERVICE DE LA NATIONALITÉ DES FRANÇAIS NÉS ET ÉTABLIS HORS DE FRANCE

30, rue du Château des Rentiers – 75647 Paris Cedex 13 – France

בצרוף כל המסמכים המסומנים ומלווים בטופס בקשת תעודה המעידה על אזרחות צרפתית (נספח 1) לאחר מילוי כדין וחתום ע’’י המבקש אשר הבקשה הינה על שמו.

□ תעודת לידה צרפתית של המבקש שהונפקה ע’’י המרשם האוכלוסין בצרפת ובתוקף עד שישה חודשים. www.pastel.diplomatie.gouv.fr/dali (ניתן לבקש באמצעות האתר בכתובת :
אחרת, יש להציג תעודת לידה מקומית חתומה באפוסטיל ע’’י משרד החוץ הישראלי ומתורגמת לצרפתית ע’’י מתרגם מוסמך ע’’י הקונסוליה הכללית של צרפת בת’’א (ראה רשימת מתרגמים).
□ תעודת נישואין של הורי המבקש/ת או הצהרת אבהות □ או אמהות □
אחרת, יש להציג תעודת נישואין דתית מקומית מתורגמת ע’’י מתרגם מוסמך.
□ ספר המשפחה הצרפתי של הורי המבקש/ת.
□ תעודות לידה של הורי המבקש/ת.
□ תעודת נישואין ותעודות לידה של הסבא/סבתא מצד אבא □, מצד אמא □ של המבקש/ת.
□ תעודת נישואין ותעודות לידה של הורי הסבא/סבתא מצד האב □ מצד האם של המבקש/ת.
□ תעודת נישואין של המבקש/ת; אחרת, □ תעודת לידה של בן/בת הזוג או תעודת פטירה.
□ הצהרת אזרחות צרפתית אשר הונפקה עבור בני משפחת המבקש/ת.
□ צו התאזרחות אשר הונפק עבור בני משפחת המבקש/ת.
□ תעודה המעידה על אזרחות ישראלית שהונפקה ע’’י משרד הפנים הישראלי.
□ תעודות זהות, □ דרכונים, □ רישומים קונסולריים של המבקש/ת, הורים, סב/סבתא; גם אם המסמכים פג תוקפם, ובנוסף □ מסמכי שרות צבאי.
□ תעודת אזרחות צרפתית אשר הונפקה בעבר עבור המבקש/ת או עבור בני המשפחה.
□ טופס בקשת תעודה המעידה של אזרחות צרפתית חתומה ע’’י המבקש/ת (ראה סעיף 1).
□ כתובת מדויקת של המבקש/ת – יש להגיש העתק כרטיס קונסולרי או העתק תעודת זהות ישראלית מתורגמת לצרפתית ע’’י מתרגם מוסמך ע’’י הקונסוליה.
□ צילום של כל מסמך רשמי מזהה; כגון דרכון צרפתי או ישראלי.
□ תמונת פספורט.
יש לתרגם לצרפתית כל מסמך בשפה זרה ע’’י מתרגם מוסמך ע’’י הקונסוליה הצרפתית בת’’א.

פורסם ב 29/02/2016

חזרה